Pārdod nekustamo īpašumu - Manģenes ielā 10-1, Mežvaldē


Kuldīgas novada pašvaldība izsolīs nomas tiesības uz neapdzīvojamās telpas īpašumu Manģenes ielā 10-1, Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā.

Izsole notiks 2019. gada 16. decembrī 16.30 Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Nomas tiesību izsolē tiek piedāvāts nomas objekts, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas ar platību 71,2 m2, kopīpašuma 635/17293 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62840060325.

Nomas objekts tiek iznomāts tikai reģistrētā telpu lietošanas veida (1230 – vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa) izmantošanai – veikala izveidošanas vajadzībām. Nomniekam ne vēlāk kā 2020. gada 1. aprīlī telpās ir jāatver veikals.

Izsoles nosacītā cena ir 1 EUR (viens euro, 00 centi) par 1,0 m2 mēnesī, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, drošības nauda 71,20EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR, izsoles solis 0,10 EUR (nulle euro un 10 centi) par 1,0 m2. Papildus nomas maksai maksājams nekustamā īpašuma nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis. Nomnieks pats norēķinās par komunālajiem un apsaimniekošanas pakalpojumiem (ūdens un kanalizācija, atkritumu izvešana, apkure, elektrība, sanitārtehniskie un tehniskie pakalpojumi), apdrošināšanu, sakaru pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem saskaņā ar pakalpojumu sniedzēju institūciju tarifiem.

Nomas līguma termiņš – pieci gadi, no 01.01.2020. – 31.12.2024.

Dalībnieku reģistrācija līdz 2019. gada 13. decembra plkst. 11.00.

Izsoles noteikumus un informāciju par nomas objektu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv. Nomas objektu ir iespējams apskatīt, iepriekš sazinoties ar Rumbas pagasta pārvaldes vadītāju Liju Šēli pa tālr. 29343895. Atpakaļ