Pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokli “Staburadzes”-22, Sermītē


Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Staburadzes”-22, Sermītē, Laidu pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62649000096.

Īpašuma sastāvs: trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 67,4 m2 un kopīpašuma 674/12970 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 62640060116001 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62640060116 ar platību 0,4378 ha.

Nosacītā cena 500 EUR, drošības nauda 50 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR, izsoles solis 50 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2020. gada 10. februārī plkst. 13.30.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties dzīvokļa īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 7. februāra plkst. 11.00 jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas 50 EUR un reģistrācijas maksu 15 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Staburadzes”-22, Sermīte, Laidu pag., Kuldīgas nov., izsole”.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (50 EUR), jāsamaksā par nosolīto dzīvokļa īpašumu divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Izsolāmo objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni +371 29387398.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.

Inventarizācija Atpakaļ