Pārdod nekustamo īpašumu – zemesgabalu Sūru iela 1, Kuldīgā


Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemesgabalu Sūru iela 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62010140211)

Nekustamā īpašuma sastāvā ir zemesgabals (kadastra apzīmējums 62010140208), platība 2717 m2.

Nosacītā cena: 63400 EUR, drošības nauda: 6340 EUR, reģistrācijas maksa 50 EUR, izsoles solis 1000 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 2020. gada 10. februārī plkst. 13.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 7. februāra plkst. 11.00 jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas – 6340 EUR un reģistrācijas nodevu 50 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Sūru iela 1, izsole”.

Par īpašumu 2016. gada 29. jūlijā noslēgts zemes nomas līgums, kas ir spēkā no 2016. gada 1. augusta uz 12 gadiem, pašapkalpošanās automazgātavas būvniecībai. Nomas tiesība ir reģistrēta zemesgrāmatā.

Pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dalībniekam, kurš ir nosolījis augstāko cenu, nosolītā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles protokola apstiprināšanas dienas.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni +371 29614518.

Izsoli izsludina Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pirmajā stāvā, pa tālruni 63350143 vai e-pastu dome@kuldiga.lv.

Inventarizācija Atpakaļ