Pārdod nekustamo īpašumu - būvju īpašumu “Zemkopji”, Rumbas pagastā


Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo būvju īpašumu “Zemkopji”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62845060015.

Īpašuma sastāvā ir dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 62840060221001, platība 168,2 m2, un saimniecība ēka ar kadastra apzīmējumu 62840060221002, platība 148,8 m2. Dzīvojamā ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, redzami nesošo kontrukciju bojājumi uz griestiem un sienām, pārseguma siju bojājumi, grīdu konstrukciju un seguma bojājumi. Būvju īpašums “Zemkopji”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr. 62845060015, atrodas uz Latvijas valstij Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas vārdā piederošās nekustamā īpašuma “Zemkopji”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 62840060221, platība 0,5487 ha.

Nosacītā cena 1000 EUR, drošības nauda 100 EUR, reģistrācijas maksa 15 EUR, izsoles solis 100 EUR. Izsole notiks Kuldīgas novada pašvaldības mazajā zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā 2020. gada 10. februārī plkst. 14.00.

Dalībniekam, kurš vēlas piedalīties būvju īpašuma izsolē, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 7. februāra plkst. 11.00 jāreģistrējas Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma nosacītās cenas 100 EUR un reģistrācijas maksu 15 EUR dalībniekam jāieskaita Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka Kuldīgas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot: “Zemkopji”, Rumbas pag., Kuldīgas nov., izsole”.

Samaksas nosacījumi par nosolīto objektu: piedāvātā augstākā summa, ieskaitot iemaksāto nodrošinājumu (100 EUR), jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Izsolāmo objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni +371 29343895.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv. Atpakaļ