Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā


Kuldīgas novada Dome 2020. gada 24. septembrī ir pieņēmusi lēmumu (Nr. 15., p. 20,) “Par Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu”.

Detālplānojumu izstrādā teritorijai, kas atbilst zemes vienību ar kadastra apz. 6201 028 0011 un kadastra apz. 6201 028 0013 robežām, ar kopējo platību 6.878 ha.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veicināt nekustamajiem īpašumiem piemērotākās apbūves attīstību. Zemes vienībā Rūpniecības ielā 1 plānota tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu un savrupmāju apbūve, bet zemes vienībā Rūpniecības ielā 3 plānota savrupmāju apbūve.

Detālplānojuma izstrādes uzdevums ir precizēt un detalizēt teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, nodrošinot pilnvērtīgas piekļuves un teritorijas attīstības iespējas.

Saskaņā ar spēkā esošo Kuldīgas novada Teritorijas plānojumu 2013.-2025. gadam, abi nekustamie īpašumi atrodas “Jauktas centra apbūves teritorijā” (JC), daļa no Rūpniecības iela 1 – “Transporta infrastruktūras teritorijā” (TR).

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “Kuldīgas IP”.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas attīstības aģentūra” teritorijas plānotāja Līva Meļķe-Tropiņa.

Detalizētāka informācija – Kuldīgas novada pašvaldības iestādē “Kuldīgas attīstības aģentūra”, Pilsētas laukums 3, Kuldīgā. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās no 15.00–18.00 un ceturtdienās no 9.00–12:00,  tālrunis uzziņām: 63350627, 26026766, e-pasts: liva.melke-tropina@kuldiga.lv.

Ar šo un turpmākajiem izstrādes procesa lēmumiem iespējams iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē kuldiga.lv sadaļā “Plānošana/kartes”. Atpakaļ