Izstrādā noteikumus par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai


Kuldīgas novada Domes deputāti 25. marta Domes sēdē apstiprināja pašvaldības speciālistu sagatavotos saistošos noteikumus par Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai” projektu.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas un noteikumu publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas novada Vēstis”.

Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt atbalstu iedzīvotājiem, lai viņi varētu izbūvēt pieslēgumu un pieslēgt savas dzīvojamās mājas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/ vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Noteikumi nosaka precīzus kritērijus un kārtību atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem.

Pašvaldības līdzfinansējumu varēs saņemt fiziskas personas, mājas kopīpašnieki vai juridiska persona, kas pārvalda un apsaimnieko dzīvojamo māju. Līdzfinansējumu pieslēguma izbūvei piešķirs, ja nekustamais īpašums atrodas Kuldīgas novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja vai zemes gabals, kura apbūvei ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai un uz kura ir izbūvēti vismaz ēkas pamati, un pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros izbūvēts maģistrālais ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads vai tas atrodas tiešā tuvumā šim nekustamajam īpašumam un tā izbūve ir tehniski, tiesiski un ekonomiski pamatota.

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs būs no 50 līdz pat 100%. Maksimālo atbalstu pašvaldība sniegs gadījumos, ja ģimenēs ir personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti vai bērns invalīds, cilvēkam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, vientuļajiem pensionāriem un politiski represētām personām, kā arī gadījumos, ja personai ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus jau tagad iepazīties ar sagatavotajiem saistošajiem noteikumiem un tajos detalizēti aprakstītajiem pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas kritērijiem.

Kamēr noteikumus izskata ministrijā, pretendentiem jau iespējams aizpildīt pieteikuma veidlapu un iesniegt savu pieteikumu pašvaldībai. Pieteikumus iespējams:

  • personīgi atnest vai nosūtīt pa pastu uz pašvaldību Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV 3301, vai atstāt pieteikumu dokumentiem domātajā pasta kastē pie pašvaldības vai sava pagasta pārvaldes ēkas;
  • elektroniski parakstītus iesniegumus var iesniegt, atsūtot tos uz pašvaldības oficiālo e-adresi, pašvaldības e-pasta adresi dome@kuldiga.lv vai ar portāla Latvija.lv starpniecību.

Saistošie noteikumi

Pieteikuma veidlapa Atpakaļ