Pārdod nekustamo īpašumu - Rudzu ielas posms, Kuldīgā


Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Rudzu ielas posms, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62010260131).

Īpašuma sastāvs: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62010260055, platība 1082 m2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas nosacījumi pieejami izsoles noteikumos.

Nosacītā cena: 1300 EUR, drošības nauda: 130 EUR, izsoles solis 50 EUR.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 5. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2021. gada 4. jūnijā plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 25. maijam plkst. 23.59, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 130 EUR apmērā Kuldīgas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV26UNLA0011001130401, norādot “Rudzu ielas posms, Kuldīga, izsole” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē.

Samaksa par pirkumu – jāpārskaita 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja noteiktā paziņojuma saņemšanas dienas par pirkuma maksu.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv. Atpakaļ